Parliamentary Affairs Department

टेलिफोन डिरेक्टरी

संसदीय कार्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या दूरध्वनी क्रमांकांची माहिती.

अ.क्र. नाव पदनाम दूरध्वनी क्रमांक ई-मेल आयडी
१. श्री.सतीश ब. वाघोले प्रभारी सचिव २२८४५५५४/ २२८५६४८४ sec[dot]legislation[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
२. श्री. निलेश राठोड, उच्चश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) (स्वीय सहायक) २२८४५५५४/ २२८५६४८४
श्री.र.स.सरफरे उप सचिव २२०२८०९२ ramesh[dot]sarfare[at]nic[dot]in
४. रिक्त पद अवर सचिव २२७९४०१५
५. श्री. ल.सं.पाटील कार्या. अधिकारी (कार्या. दोन) २२७९३४१८ laxman[dot]patil[at]nic[dot]in
६. श्री. अ.ग.वैद्य कार्या.अधिकारी (कार्या. तीन) २२७९३४१८
७. श्री. स.मु.पाताडे कार्या. अधिकारी (कार्या. चार) २२७९४३१२ satish[dot]patade[at]nic[dot]in
८. श्री. टि.न.शिखरामे कार्या. अधिकारी (कार्या. पाच) २२७९३४१८ tikamdas[dot]shikharame[at]nic[dot]in
९. श्री. सं.ना.सुराडकर कक्ष अधिकारी (कार्या. सहा) २२७९४३१२ sanjay[dot]suradkar[at]nic[dot]in
१०. श्रीमती नीना कदम सहा. कक्ष अधिकारी २२७९४३१२
११. श्री. मो. दा. गंगराडे सहा. कक्ष अधिकारी २२७९४३१२
१२. श्रीमती सहिना मुजावर सहा. कक्ष अधिकारी २२७९३४१८
१३. श्रीमती अ. अ. थेराडे सहा. कक्ष अधिकारी २२७९४३१२
१४. श्रीमती तन्वी जमदाडे सहा. कक्ष अधिकारी २२७९३४१८
१५. श्री. अ.त्र्यं.चौधरी सहा. कक्ष अधिकारी २२७९३४१८
१६. श्री.अनिल रा. वसईकर सहा. कक्ष अधिकारी २२७९४३१२
१७. श्री. प्र.भा. भाकरे गोपनीय लिपिक (नों.शाखा) २२७९३४१८
१८. श्रीमती निलम पाटील देयक लेखापाल २२०२८०९२
१९. श्री. दा. कि. दुल्हत रोखपाल २२०२८०९२
२०. श्री. राजू जाधव लिपिक-टंकलेखक
२१. श्री. प.ब.चलवा लिपिक-टंकलेखक
२२. श्री. स.ब.तवार लिपिक-टंकलेखक
२३. श्री. आनंद रोकडे लिपिक-टंकलेखक
२४. श्रीमती म.पां. साळुंखे लिपिक-टंकलेखक
२५. श्री. वि. प. बाणे नाईक
२६. श्री. निलेश नेवरेकर लि.टं. (बाह्यसंवर्ग)
२७. श्रीमती श्रुती सातार्डेकर लि.टं. (बाह्यसंवर्ग)
२८. श्री. चेतन लोखंडे लि.टं. (बाह्यसंवर्ग)
२९. श्री. अभिषेक बाणे शिपाई (बाह्यसंवर्ग)
३०. श्री. संदेश मोरे शिपाई (बाह्यसंवर्ग)
३१ श्री. नितीन कांबळे शिपाई (बाह्यसंवर्ग)