Parliamentary Affairs Department

अधिनियम व अध्यादेश

अधिनियम क्र. अधिनियम वर्ष शीर्षक डाउनलोड / बघा आकार
I १९७७ महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्यांचे निवृत्तीवेतन अधिनियम, १९७६ (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 187.81 KB
XV २००६ २००६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ द्वारे सुधारणा.(मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 781.14 KB
LXVI २००६ २००६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 477.44 KB
I २००७ २००७ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 358.45 KB
XXVI २००७ २००७ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 525.36 KB
XX २००८ २००८ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 433.43 KB
XXIV २००८ २००८ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 488.77 KB
XVIII २००९ २००९ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.06 MB
XXIII २०११ २०११ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 854.8 KB
XXIV २०१३ २०१३ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 30.75 KB

Pages