Parliamentary Affairs Department

अधिनियम व अध्यादेश

अधिनियम क्र. अधिनियम वर्ष शीर्षक डाउनलोड / बघा आकार
VIII १९७८ महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, 1978 (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.7 MB
XXX २००५ 2005 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 30 द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 866.49 KB
XVIII २००९ २००९ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.06 MB
XXXII २०१० २०१० च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.66 MB
शुद्धिपत्र (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 237.81 KB
XI २०१३ २०१३ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 977.47 KB
XLVII १९५६ महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापती व उपसभापती) आणि महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.35 MB
XXX २००५ २००५ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 866.49 KB
XVIII २००९ २००९ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.06 MB
XXXII २०१० २०१० च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ द्वारे सुधारणा. (मराठी) application/pdfडाउनलोड / बघा 1.66 MB

Pages